شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فصلنامه بوم

 

فصلنامه بوم رسانه‌ای میان رشته‌ای در زمینه شناخت فرهنگ و هنر، آئین‌ها و سنن، طبیعت و محیط زیست، سکونتگاه‌های بومی و عشایری، دانش بومی، معماری و شهرسازی و مباحث ایران‌شناسی، میراث فرهنگی و گردشگری است و بعنوان نخستین فصلنامه تخصصی در حوزه بوم‌شناسی و کالبد بومی ایران زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی با اهداف و ساختار زیر منتشر می‌شود.


 هيئت تحريريه به ترتيب الفبا:

شهرسازي:

فرح حبيب، دکتري شهرسازي / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي

مجتبي رفيعيان، دکتري شهرسازي / دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

اسفنديار زبردست، دکتري شهرسازي / استاد دانشگاه تهران

اسماعيل شيعه، دکتري شهرسازي / استاد دانشگاه علم وصنعت ايران

محمد مسعود، دکتري شهرسازي / دانشيار دانشگاه هنر اصفهان

معماري:

محمدرضا بمانيان، دکتري معماري / استاد دانشگاه تربيت مدرس

حيدر جهانبخش، دکتري معماري / استاديار دانشگاه پيام نور

سيد بهشيد حسيني، دکتري معماري / استاديار دانشگاه هنر

محمود رازجويان، دکتري معماري / استاد دانشگاه شهيد بهشتي

عليرضا عيني فر، دکتري معماري / استاد دانشگاه تهران

حامد مظاهريان، دکتري معماري  / استاديار دانشگاه تهران

سيد مجيد مفيدي شميراني، دکتري معماري /  استاديار دانشگاه علم و صنعت

معماري منظر:

محسن فيضي، دکتري معماري منظر / استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

مرمت:

علي اصغر محمد مرادي، دکتري مرمت / استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

ميراث فرهنگي:

محمدحسن محبعلي، کارشناسي ارشد معماري /  عضو هيئت علمي پژوهشکده ميراث فرهنگي و مدرس دانشگاه علم وصنعت ايران

محيط زيست:

افشين دانه کار، دکتري محيط زيست / دانشيار دانشگاه تهران

 باستان شناسی:
محمّد بهرام زاده، دکتری باستان شناسی/استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 جدول قیمت‌های فصلنامه تخصصی بوم جهت اشتراک

شرح شماره اول شماره دوم شماره سوم شماره چهارم شماره پنج و شش شماره هفت و هشت شماره نه و ده اشتراک سالیانه
نرخ جلد 150000ریال 150000ریال 180000ریال 180000ریال 180000ریال 180000 ریال 180000 ریال  
دریافت نشریه در تهران نرخ جلد + 35000ریال هزینه پستی 865000 ریال
دریافت نشریه در شهرستان نرخ جلد + 40000 ریال هزینه پستی 900000 ریال
خاورمیانه و آسیای میانه با پست هوایی 2600000 ریال
خاورمیانه و آسیای میانه با پست زمینی 1900000ریال
اروپا با پست هوایی 3050000 ریال
اروپا با پست زمینی 2100000 ریال
آمریکا، کانادا، آفریقا، استرالیا و آسیای دور با پست هوایی 3600000 ریال
آمریکا، کانادا، آفریقا، استرالیا و آسیای دور با پست زمینی 2500000ریال