شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دودوک

دودوک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و با زیستگاه های کویری سازگار و با محیط اطرافش بسیار هماهنگ است. مانند سلیم ها، با سرعت راه رفته و به طور ناگهانی می ایستد و دویدن را بر پرواز ترجیح می دهد. به رنگ شنی نخودی است و سرش به واسطه ی لکه ی سیاهی که از پشت چشم ها آغاز شده و تا پس سر، به شکل«7» امتداد دارد، سیاه و سفید دیده می شود. منقاری کوتاه با اندکی خمیدگی رو به پایین دارد. هنگام ایستادن به روی پاهای سبز کرمی کمرنگش؛ بدن را راست نگه می دارد. بال ها کشیده و اندکی گرد، روتنه شنی، روی شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه مایل به قهوه ای و دم با لکه های سیاه در انتها دیده می شود، نر و ماده همشکل اند.

صدا: این پرنده اغلب ساکت است و تنها در پرواز، صدای کوتاه« که ویت- که ویت» از او شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمناطق شنی، نیمه بیابانی و کویری با پوشش گیاهی اندک یا مخروبه و حاشیه ی اراضی کشاورزی درون کویر سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، به صورت نیمه مهاجر و نسبتا فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Cursorius Cursor

نام انگلیسی:  Cream Coloured Courser    

نام فارسی: دودوک

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.