شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پرندگان راسته گنجشک سانان

پرندگان راسته گنجشک سانان

این راسته، پرندگا شاخه نشین و آواز خوان با گونه های متنوع فراوان، در اندازه های گوناگون و ویژگی های زیستی متفاوت را در بر می گیرد.

  تیره ی چکاوکیان

این تیره، پرندگانی با پرو بال رگه رگه ی شنی رنگ و خوش آواز را، که معمولا انگشت عقبی پاهایشان دراز، مستقیم و نوک تیز است، در بر می گیرد.

  تیره ی چلچله ییان

این تیره شامل پرندگان با بال های باریک و کوتاه و دم دو شاخه است که در گذشته آنها را پرستو می خواندند.

  تیره ی دم جنبانکیان

این تیره، شامل پرندگانی کوچک، با بدن نسبتا باریک و دم دراز است.، که دو گروه دم جنبانک ها و پی پت ها را در بر می گیرد.

  تیره ی بلبل خرمایان

این تیره پرندگانی با اندازه ی متوسط اغلب اجتماعی، با رنگ آمیزی زیبا و دم نسبتا بلند، را در بر می گیرد.

  تیره ی سنگ چشمیان

این تیره، پرندگانی را با اندازه ی متوسط، مهاجم، با منقار کلفت که تک آن قلاب مانند است و حشره خوارند در بر می گیرد. پرواز و پر وبال زیبا و صدای بلند، اما دلنشینی دارند. نر و ماده معمولا همشکل اند.

  تیره ی بال لاکیان
  تیره ی زیر آبرو کیان

تنها یک جنس و یک گونه از این تیره در ایران دیده می شود.

  تیره ی الیکاییان

این تیره پرندگانی کوچک و پرتحرک، که اغلب در لابلای بوته ها و شاخ و برگ های روی زمین به سر می برند، در بر می گیرد.

  تیره ی صعوه ییان

این تیره پرندگانی شبیه گنجشگ و اغلب تک زی را در بر گرفته که دارای منقار نوک تیزاند و از حشرات و بی مهرگان تغذیه می کنند.

  تیره ی توکایان

این تیره پرندگانی کوچک  و متوسط را در بر می گیرد که اغلب آواز خوان بوده، دارای دم مستطیل شکل اند و از حشرات نرم تنان و میوه ی تمشک و مانند آن تغذیه می کنند.

  تیره ی لیکویان

این تیره، 4 گونه را در بر می گیرد که تقریبا همرنگ بوده و بیشتر با پر وبال قهوه ای کمرنگ و زیر تنه ی روشن دیده می شوند . بال ها کوتاه و گرد و دم بلند است، که اغلب؛ شاهپرهای میانی دم بلند و به سمت کنار، به تدرج کوتاهتر می شود. به طور اجتماعی به سر برده و افراد یک خانواده بیشتر با هم دیده می شوند.

  تیره ی سسکیان

این تیره، پرندگانی کوچک با منقار باریک و پرجنب و جوش ، که از حشرات تغذیه می کنند را در بر می گیرد. به واسطه ی فرسودگی و تغییر رنگ سریع پرو بال و شباهت بیش ا زحد به یکدیگر؛ تشخیص صحرایی آنها دشوار است. این پرندگانمعولا در نیزارها یا در میان بوته های کوتاه نزیدک زمین آشیانه می سازند. نر و ماده ی آنها همشکل اند. و ازحشرات، عنکبوت ها و حلزون ها تغذیه می کنند.

  تیره ی تاج طلایی سسکیان

پرندگانی کوچک با تارک زرد که در جنگل های سوزنی برگ تولید مثل می کنند. بخشی از این تیره بومی و تعدادی دیگر مهاجرند. اغلب در حال حرکت و پرواز در لابلای شاخه ها دیده می شوند. به راحتی می توان به آنها نزدیک شد.

  تیره ی مکس گیریان

این تیره، پرندگانی کوچک ، با منقار نسبتا پهن را، که برای شکار حشرات مناسب است، در بر می گیرد. این پرندگان از محل استقرارشان، به دفعات و به سرعت به پرواز در آمده و پس از شکار حشرات، دوباره به جای خود برمی گردند. غالبا روی درختان به سر برده و به ندرت روی زمین دیده می شوند و در سوراخ ها یا در دیواره ها آشیانه می سازند.

  تیره ی دم دراز چرخ ریسکیان

این تیره، پرندگانی کوچک با دم دراز و شبیه چرخ ریسک ها را در بر می گیرد. پر جنب و جوش و بدون توقف بوده و اغلب لابلای درختان در حال حرکت اند و هر دو جنس شبیه هم اند.

  تیره ی پشت بلوطی چرخ ریسکیان

این تیره، پرندگانی به رنگ های متفاوت خاکستری، سفید، قهوه ای و بی رنگ، که نر وماده ی آن همشکل اند. را در بر می گیرد.

  تیره ی نیزار چرخ ریسکیان

از تیره ی paridae مجزا شده است و به عنوان گونه ای چرخ ریسک با ویژگی های خاص در نظر گرفته شده است.

  تیره ی چرخ ریسکیان

این تیره، پرندگانی کوچک و پر جنب و جوش با منقاری کوتاه و حشره خوار را در بر می گیرد که اغلب به صورت گروهی دیده می شود. نر و ماده همشکل اند. و اغلب در باغ ها، پارک ها و جنگل ها به سر برده در سوراخ درختان آشیانه می سازند. و هنگامی که داخل آشیانه اند، به شدت از آن دفاع می کنند. این پرندگانی به آسانی در آشیانه های مصنوعی تولید مثل می کنند.

  تیره ی کمرکولیان

این تیره، پرندگانی کوچک با دم کوتاه و بالا رونده از درخت و صخره ها که نر و ماده ی آن همشکل اند، را در بر می یگرد. تنها پرندگانی هستند که عادت دارند از درخت پایین بیایند ( و به حالت راه رفتن روی تنه ی درخت) . از نرم تنان مغز و دانه ی گیاهان تغذیه می کنند. دانه های سخت را به درون شکاف درخت برده و با منقارشان ضربه های محکمی بر آن وارد کرده و پس از خرد کردن، مغز آن را میخورند. در شکاف یا سوراخ درختان آشیانه می سازند.

  تیره ی دیوار خزکیان
  تیره ی دار خزکیان

این تیره، پرندگانی کوچک که شکل ظاهری شان شبیه دیوار خزک اما کوچکتر ، با پرو بال قهوه ای مایل به بلوطی و دم نسبتا دراز دیده می شود.را در بر می گیرد.

  تیره ی شهد خواریان

این تیره، پرندگانی کوچک شبیه مرغ مگس با پرو بال رنگین درخشان و منقار نیزه مانند و خمیده ی رو به پایین را در بر می گیرد. این پرندگان درهنگام تغذیه با بال زدن زنبور مانند به حالت درجا بال زنی، به داخل گل ها رفته و پس از نوشیدن شهد گل، مجددا به عکس بال زده از درون گل خارج شده؛ به سوی گل های دیگر می روند. سوخت و ساز این پرندگان بسیار بالا بوده و توقف و آغاز حرکتشان برای تغذیه از موضوعات جالب توجه در زندگی این پرندگان است واز کوچکترین پرندگان دنیا به شمار می روند.

  تیره ی زردپره ییان

این تیره، پرندگانی شبیه سهره ها ، که عمدتا زمین زی و دارای منقار کلفت و سخت برای تغذیه از دانه ها هستند، را در بر می گیرد. نرهای این پرندگان رنگ آمیزی زیبا تری از ماده ها دارند. سریع پرواز بوده و به صورت موجی پرواز می کنند. اغلب گونه ای این تیره از نواحی مسکونی انسانی دوری می گزینند.

  تیره ی سهره ییان

این تیره، پرندگانی کوچک با منقار سخت دانه خوار و اجتماعی را در بر می گیرد. عمدتا در مناطق جنگلی تولید مثل کرده و پروازی موجی شکل دارند و آوازشان از زرد پره های دلنشین تر و آهنگین تر است.

  تیره ی استر یلد یده
  تیره ی گنجشکان

این تیره، پرندگانی کوچک با منقار کلفت و مخروطی، پاهای نسبتا کوتاه و پرو بال رنگین را در بر می گیرد. بیشترشان اجتماعی بود و به صورت گروهی تولید مثل کرده و پرواز قوی دراند. نر و ماده ی آن غالبا همشکل نیستند. روی درختان، سوراخ ها یا صخره ها آشیانه ساخته و عمدتا از دانه و مواد گیاهی و گاهی نیز از مواد حیوانی تغذیه می کنند.

  تیره ی ساریان

این تیره پرندگانی اجتماعی و  بسیار پر سر و صدا بوده که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می کنند. جثه ای نسبتا پر، دم کوچک و منقار دراز و نوک تیز دارند و پروازشان شریع و مستیم ایت نر و ماده همشکل اند و دروه سوراخ ها روی درختان و در آشیانه ها مصنوعی آشیانه می سازند و همه چیز خوارند.

  تیره ی بوجانگاییان

این تیره، پرندگانی زیبا را که نر و ماده آن همشکل و سیاهرنگ بوده و دم بلند و دو شاخه ای دارند در بر می گیرد. این پرندگان از حشرات تغذیه می کنند.

  تیره ی پری شاهرخ
  تیره ی کلاغیان

این تیره، بزرگترین پرندگان گنجشک سان را در بر می گیرد که از لحاظ تکامل یپیشرفته تر از سایرین اند. منقار و پاهای درشت وسختی دارند و از درجه ی هوش بالا و صدای ناهنجاری برخوردارند نر و ماده همشکل اند ومعمولا به صورت گروهی دیده می شوند. پروازی پرتوان داشته و درختان یا درون صخره ها آشیانه می سازند. همه چیز خوارند و اغلب تخم و جوجه ی پرندگان ار ربوده و می خورند.

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.