شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک گوش سیاه

چکچک گوش سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و رفتار و نر ساختمان بدنش شبیه چکچک ابلق است. پرنده ی نر، دو شکل متفاوت دارد: پرنده ی نر با گلوی سیاه، که با پرنده ی نر چکچک پشت سفید اشتباه می شود و پرنده ی نر با گلوی سفید، دارای نوار چشمی سیاه، که در ناحیه ی گوشپرهای پهن شده، اما به بال های سیاه نمی رسد. در این شکل، روتنه سفید و اندکی مایل به نخودی، پشت بال ها سیاه مایل به قهوه ای و تارک سفید نخودی است. در شکل گلو سیاه،پرنده ی نر ، با تارک، روتنه و پس گردن نخودی مایل به حنایی و دمگاه سفید، که قسمتی از پشت را پوشانده، زیر تنه ی سفید حنایی و پوشپرها ی زیر دم سفید مایل به نخودی، دیده می شود. پرنده ی ماده، به طور کلی، با تارک، روتنهو بال های قهوه ای تیره با گلوی سیاه و گوشپرهای قهوهای مایل به سیاه دیده می شود. پرندهی جوان، در اولین زمستان، دارای پرو بال قهوه ای مایل به بلوطی با لکه های سیاه کمرنگ است.

صدا: صدای این پرنده مانند چکچکابلق، خشک و شبیه « تاک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده ی در مناطق باز با پوشش گیاهی فراوان؛ شبی های سنگی و حاشیه ی رودخانه های خشک به سر می برد؛ اما در مسیر مهاجرت؛ دراغلب مناطق باز، با اندکی گیاه؛ دیده شده و در سوراخ های کناره ساحل دیوارها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان و زمستان ها، به صورت مهاحر عبوری دیده می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Oenanthe Hispanica

نام انگلیسی: Black Eared Wheatear    

نام فارسی: چکچک گوش سیاه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.