شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای خال سیاه

لاسرتای خال سیاه

مشخصات : فلسهای زير چشمی در تماس با دهان نيستند ؛ چهارمين انگشت فاقد ريشه های مشخص ؛صفحه های انگشتی ناخن دراز بدون نواحی توسعه يافته و برآمده ؛پنجمين انگشت با رديف کامل از فلسهای زير انگشتی و تعداد کمی فلسهای جانبی پراکنده که رديف کاملی را تشکيل نمی دهند؛چهارمين انگشت با دو رديف فلسهای زير انگشتی؛3 فلس بينی از پايين در تماس با 2 يا3 فلس لب بالا؛ فلسهای ناحيه گوش معمولا کوچک و نامشخص ؛چهارمين فلس بالای چشمی بزرگتر از فاصله آن از دومين فلس جلوی چشمی.
رنگ آميزی:ناحيه پشت خاکستری با نقاط نسبتا بزرگ خاکستری روشن يا تقريبا مدور سفيد با با حاشيه سياه 6 تا 10 رديف کم وبيش منظم طولی؛ لکه های چشمی روی ناحيه ميانی پشت نامشخص ،يا وجود ندارد ؛ناحيه شکمی سفيد؛جوانها وبالغها با آثار مشابه هم .

زيستگاه: نواحی بيابانی و نيمه بيابانی در زمينهای سخت رسوبی همراه با ماسه ها و سنگريزه و نيز شنزارهای تثبيت شده ،همراه با پوشش گياهی اغلب يکساله و يا بوته ای .

عادات و رفتار : روز فعال اند؛در زيرماسه ها و يا حفره ها مخفی می شوند ؛از بند پايان مختلف نظير قاب بالان ،راست بالان،مورچه ها زنبورها وغيره تغذيه می کنند.

پراکندگی جهانی: ايران تا ازبکستان ،افغانستان،تاجيکستان.

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 83 ميليمتر دم 100 ميليمتر.

ملاحظات: محلهای پيداش نمونه های ايرانی در ارتفاعات بين 1300 تا 1700 متر، در حاليکه در افغانستان پايين تر از 700 متر است .محل نمونه تيپيک از ايران ،در استان سيستان و بلوچستان می باشد.

نام علمی : eremias nigrocellata

نام انگلیسی:  black ocellated racerunner    

نام فارسی: لاسرتای خال سیاه 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.