شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع مه ولات، ترتبت حیدریه

منطقه شکار ممنوع مه ولات، ترتبت حیدریه

منطقه نوبهار مه ولات در موقعیت جغرافیایی N3454 E5818 در استان خراسان رضوی واقع است. این منطقه بــا قــرار گرفتــن مناطــق کویری در جنــوب و کوه ها ازغند و کوه زر در شمال و وجود تنوع پوشــش ها گياهــی، به یکی از زیستگاه های حيات وحش کمياب در جنوب خراسان رضوی تبدیل شــده اســت. این منطقه از جنوب به بجستان و گناباد، از غرب به کاشمر و خليل آباد، از شرق به رشــتخوار و از شمال به تربت حيدره محدود می شود. وجود رودخانه ها دائمی و فصلی از جمله رود حصار، رود ســرخ آباد، کال شور و کال ازغنــد و پرنــدگان و جانورانی کــه در آن زیست می کنند این منطقه را به مجموعه ای کم نظير از نظر زیست محيطی تبدیل کرده است.


گونه ها گياهـی و جانــوری موجــود در منطقه دارای تنــوع چشــم گيری هســتند. پوشــش گياهـی بــه ٢ دســته پوشــش طبيعی شامل تاغ، شــوردانه، اشــنان، خارشــتر، چرخه، کنگر، اسپند، درمنه، گون و تلخ بيان و هم چنيــن پوشــش گياهی مصنوعی شــامل جعفر وحش، درمنه و تاغ اشــاره کـرد. این موقعيت مناسب زیستی مه ولات را به زیستگاه وحوش کميــاب و نادر تبدیل کرده اســت. وحــوش نــادر از جملــه آهــو، زاغ بــور و هوبــره را از مــوارد کميــاب حيات وحــش در منطقه هستند علاوه بر این کل و بــز، قــوچ و ميــش، خرگــوش، انواع مــار، کبک، تيهو، باقرقره، انواع مرغابی، کبوتر وحشی، زنبورخوار، پرســتو، کلاغ ابلق، کلاغ کوه، بالابان، شــاهين، قرق، رجه، مارکپه، انواع جغد، گيلار، اردک، کشــيم کوچ و بزرگ، حواصيــل ارغوانی، بوتيمــار، بــاکلان و غاز خاکســتر در زیست گاه های این منطقهن زندگی میکنند. وجود شــرایط مناسب برای زمان گذرانی، زادآوری و اســتراحت پرندگان مهاجــر باعــث شــده پرنــدگان مهاجــر، بومی منطقه شــوند و بر تعــداد آن هــا روز به روز افــزوده شود.

نام انگلیسی:  Mahvalat hunting prohibited region    

نام فارسی :   منطقه شکار ممنوع مه ولات

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.