شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کنگر صحرايي

کنگر صحرايي

گياهي است چند ساله كه توسط بذر و ريشه هاي خزنده توليد مثل ميكند.از خانواده Compositeae به ارتفاع30تا120سانتيمتر،با ريشه هاي عميق و افقي گسترده.ساقه هاي كنگرصحرايي در قسمت انتهايي منشعب بوده،هر كدام به گل آذين كلاپرك با نهنج داراي پولكهاي خاردار ختم ميشود. برگهاي ان متناوب و فاقد دمبرگ، تخم مرغي يا نيزه اي، با حاشيه خاردار بوده به لوبهاي نامنظمي تقسيم ميشود. گلهاي كنگر صحرايي،تك جنسي بوده،گلهاي نر وماده بر روي گياهان جداگانه قرار دارند.گلهاي ان به رنگ بنفش يا صورتي و بر روي كلاپركهايي با قطر حدودا2سانتيمتر قرار دارند و زبانكهاي ان فاقد خار هستند. اگر چه دوپايه بودن كنگرصحرايي ممكن است باعث توليد گلهاي فاقد بذر شود اما وجود ريشه هاي افقي تكثيرپذير، كه در حين شخم به قطعات كوچك تقسيم ميشوند، زمينه تكثير سريع آن را فراهم ميكند.

 

گونه ديگر كنگر صحرايي كه رفتارعلف هرزي دارد كنگر صحرايي (خارابي) C.bracteatumاست.ميوه ان بسيار ظريف است ودر تاج ان كركهايي به رنگ سفيد مايل به شيري قرار دارد. بذرها كاكل دار بوده و به آساني توسط باد منتقل ميشوند.

کنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر) Cirsium arvense

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.