شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جزیره فرور بزرگ

جزیره فرور بزرگ

يکي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيرۀ فرور بزرگ است که در موقعیت جغرافیایی N261714 E543055 در فاصلۀ 36 مايلي شهر ابوموسي و در فاصلۀ حدود 141 مايلي از بندر‌عباس قرار دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره 5/7 و 5/4 کيلومتر مي باشد. فاصلۀآن تا نزديک‌ترين نقطۀ سواحل ايران، در حدود 20 کيلومتر و مساحت آن 2/26کيلومتر مربع و ارتفاع بلند‌ترين نقطۀ آن از سطح دريا 145 متر است. سطح جزيره از تپه ماهور‌هاي کوچک تشکيل شده است. اين جزيره بر روي يکي از کمر بند‌هاي زلزله خيز جهان قرار دارد. رنگ آب در نزديکي جزيره سياه است. جزيره شيب‌هاي تند و پرتگاه‌هايي دارد که گاهي ارتفاع آن‌ها از 10 متر بيش‌تر است .


بقاياي ساختمان‌هاي مخروبه و اراضي کشاورزي باير و چاه‌هاي آب نشانۀ مسکوني بودن جزيره در زمان‌هاي گذشته است؛ ولي در حال حاضر، جزيره غير مسکوني است و تنها تعدادي مأمور دولتي در آن حضور دارند. در آب‌هاي اين جزيره ماهي فراوان وجود دارد و به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادي دارند. از کانسارهاي مهمي که در اين جزيره معدن آهن است که از يک لايۀ رسوبي تشکيل شده و ذخيرۀآن حدود 000/500 تن برآورد شده است. در اين جزيره يک چراغ دريايي نيز وجود دارد .
 

حیات وحش

جزيره فرور بزرگ يکي از کانون‌هاي زيست حيات وحش است و تعداد بي‌شماري از پرندگان از قبيل: عقاب‌ماهيگير، طوطي، چک چک، قمري خانگي،‌ چکاوک کاکلي، پرستو، بلبل خرما، چاخ‌لق، هدهد، دم‌جنبانک‌زرد ،دو سرخ معمولي، ياکريم و غيره، هم‌چنين پستانداراني از قبيل جبير و جانوراني همچون يک نوع خارپشت، مارمولک، مار‌جعفري و عقرب در آن زندگي مي کنند .

پستانداران

تنها پستانداربزرگی که درجزیره زیست می کند جبیر با اسم علمی Gazella dorcas می باشد که از زوج سمها بوده وجثه ای کوچکتر وظریفتر از آهو دارد .

شاخ درهردوجنس نروماده دیده می شود ولی شاخ جنس نر کمی بلندتر وکلفت ترازجنس ماده است . ازگیاهان علوفه ای – بوته ای وشاخ وبرگ درختان تغذیه می کند ودرجزیره فارو عمدتاً از درختان آکاسیای چتری تغذیه می کند.

 

زمین شناسی

جزیره فارور دراصطلاح زمین شناسی ، گنبدنمکی بزرگی است که ازاعماق زمین تحت تاثیرعوامل خاص زمین شناسی به بالارانده شده وپس از قطع طبقات زمین به صورت گنبدی ازکف دریا خارج شده است .

عناصرتشکیل دهنده این مجموعه عبارتنداز سنگهای رسوبی نظیر آهک های سیاه گچ ، نمک ومواد آذرین مانند بازالت ، تراکیت ، ریولیت وکانی های مختلف است . جزیره فارور براساس نقشه تکتونیک ایـران ، درمحدوده یکی ازفعالترین کمربندهای زلزله خیز جهان قرارگرفته وبارها درجریان ومسیر زلزله های شدیدی که نواحی جنوبی ایران رابه لرزه درآورده است قرارداشته است .

 

توپوگرافی

جزیره فارور ازیک توده ارتفاعات آتشفشانی و رسوبی تشکیل شده است وبه طورکلی جزیره ای تپه ماهـــــوری باارتفاعات صخره ای که درمسیرهای مختلفی کشیده شده است ودرمیان این ارتفاعات دره هایی بوجودآمده اند.

مرتفع ترین قسمت جزیره ، تپه ماهورهای مرکزی جزیره می باشند که بزرگترین نقطه ارتفاعی جزیره 145 متر می باشد دراین ناحیه قرارگرفته است .

جزیره فارور بطور کلی درحاشیه کناره ها ودارای بریدگیهای فراوانی است که بیشتر متصل به دامنه کوهها است . این وضع درضلع شرقی جزیره بیشتر دیده می شود.

عمق آب درکرانه جنوبی جزیره کمتر ودرکرانه های شمالی وشرقی وغربی عمق اب به 30 متر نیز می رسد که نشانگر ارتفاع زیاد صخره های ساحلی نسبت به بستردریامی باشد ضمناً درناحیه غربی جزیره چند تخته سنگ نیزدرنزدیکی سواحل جزیره سرازآب بیرون آورده اند که درواقع امتداد ارتفاع جزیره درداخل دریا محسوب می شود.

 

خاک شناسی

خاک دراین جزیره فقط درکف دره ها و ضلع جنوبی جزیره که دشت همواری وجود دارد، یافت می شـــــود. اکثرنواحی جزیره پوشیده ازسنگهای فرسایش یافته وخردشده می باشد وخاکهای کف دره های نیز درواقع خاکهای آبرفتی می باشد عمق خاک دراین نواحی کم ودرشت دانه ودارای مقداری هوموس می باشدکه ازلاشبرگ گیاهان فراوان موجود درکف دره ها بوجود آمده است .

درناحیه جنوبی دشت نسبتاً همواری وجود دارد که باعث شده خاکهای این منطقه توسط باران شسته نشده ودرگذشته دراین نواحی زراعت انجام می شده است خاک دراین منطقه بیشتر شنی – رسی بوده ودارای عمق متوسط ومواد آلی آن بسیارناچیز است .

 

پوشش گیاهی

جزیره فارور همانند جزایر دیگر خلیج فارس دارای فلور گرمسیری خلیج – عمان می باشد . پوشش گیاهی جزیره را گیاهان علفی ودرختچه ای ودرختی تشکیل می دهند که با شرایط اقلیمی و زیستی این منطقه سازگارشده و بعضا ً برخی ازاین گونه ها درسالهای اخیر به جزیره آورده شده است .

گونه غالب جزیره نوعی درخت آکاسیا به نام Acasia tortilis می باشد که درتمام سطح جزیره پراکنده بوده وتعداد وتراکم آن درکف دره های بسیار زیادتر ازنواحی دیگر می باشد . این درختان که به نام آکاسیای چتری نیز معروف می باشد منبع اصلی تغذیه جبیرها درجزیره درفصول خشک می باشند . ازدیگر گیاهان جزیره می توان به درخت کهور پاکستانی یا Prosopis Juliflora اشاره نمود که درسالهای اخیر وارد جزیره شده است که به دلیل توانایی این گونه درمغلوب نمودن گونه آکاسیاس چتری وپوشاندن سطح جزیره در آینده ای نه چندان دورمی تواند خسارات جبران ناپذیری به حیات وحش جزیره که ازآکاسیای چتری به عنوان منبع اصلی تغذیه استفاده می کنند واردکند.

 

نام جزیره:  جزیره فرور بزرگ

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.