شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال

مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال

مقاله حاضر بخشی از تحقیقی است که در نوروز سال ۱۳۸۵ بر مسافران ایرانی که از مبدا شیراز به قصد تفریح به مقصد دبی مسافرت می کردند انجام گردید. در این تحقیق حدود ۳۰۰ نفر از مسافران به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه های آنان با پرسشنامه استاندارد بررسی شد، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عامل، انگیزه های پاسخگویان استخراج گردید و این انگیزه ها با متغیر سن پاسخ گویان و با استفاده از آزمون T سنجیده شد. در نتایجی که از تحلیل داده های به دست آمده حاصل گردید، می توان چنین دریافت که در اغلب عوامل و انگیزه های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنی دار میان گروه های سنی متفاوت وجود ندارد.

 

منبع: aftabir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.