شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

برج مایدن

برج مایدن

ایــن بنــای مخروطــی شــکل از ســنگ ســاخته شــده،۲۹ متــر ارتفــاع دارد و بهتریــن نمــاد بــرای معمــاری آذربایجــان بــه شــمار مــی رود. در مــورد ســال ســاخت ایــن بنــا اختــلاف نظرهــای زیــادی وجــود دارد، امــا نمــای ســاختمان نشــانه های معمــاری قــرن ۱۲ را در خــود دارد. نــام آذری ایــن بنــا، گیــز قلعســی اســت کــه در فارســی قلعــه دختــر نامیــده می شــود و دربــاره ایــن بــرج داســتان های زیــادی می گوینــد.از روی پشت بــام ایــن بــرج ، محله هــای قدیمــی باکــوکاملا معلوم است.

 

منبع:https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/5265/

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.