شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موزه فرش

موزه فرش

ایــن مــوزه، قبــلا مــوزه ی لنیــن نــام داشــت، امــا در حــال حاضــر تبدیــل بــه مــوزه ی فــرش بســیار زیبایــی شــده و نشــان دهنده ی تاریخچــه ی فــرش در آذربایجــان اســت. در ایــن مــوزه بیــش از هــزار عــدد قالیچــه دســت بافت و کمیــاب و زیبــای آذری، ایرانــی و داغســتانی نگــهداری می شــود. اگــر بخواهیــد می توانیــد بــا پرداخــت ۴٠٠٠ تومــان اضافــه، یــک راهنمــا بگیریــد و از او بخواهیــد تــا دربــاره ی طــرح، ســمبل های اســتفاده شــده و تاریخچــه ی فرش هــا توضیحاتــی را بــه شــما بدهــد.

 

منبع:https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/5265/

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.