شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موزه هنر دولتی

موزه هنر دولتی

ایــن مــوزه در واقــع در دو عمــارت مجلــل قــرار دارد. ســاختمان اصلــی، شــامل آثــار هنــری قــرن نــوزده آذربایجــان و روســیه مثــل نقاشــی و مجســمه و… بــوده و ســاختمان کوچک تــر، هنــر مــدرن -مجسمه ســازی، نقاشــی- آذربایجــان را بــه معــرض نمایــش گذاشــته اســت.

 

منبع:https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/5265/

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.