شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرتهای روستایی و دليل و پیامدهای آن نمونه استان سیستان و بلوچستان

مهاجرتهای روستایی و دليل و پیامدهای آن نمونه استان سیستان و بلوچستان

اصولا افزایش طبیعی جمعیت و در واقع رشد عرضه نیروی کار درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است؛ این امر باعث شده که بهره دهی روستایی کاهش یابد و تفاوت درآمدهای روستایی و شهری بیش از پیش معنا دارشود و در نتیجه برشتاب مهاجرت به شهرها افزوده گردد.

در سیستان و بلوچستان عواملی از قبیل رکود اقتصادی در روستاها، بیکاری تعداد زیادی از نیروی مازاد بخش کشاورزی، عدم گسترش مناسب زیر ساختهای خدمانی در روستاها، خشکسالی و سیلابهای پی در پی درمنطقه از یک سو و وجود زمینه های اشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهرها، امکان اشتغال و فعالیت در آن سوی مرز (پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) و غیره بر شدت مهاجرتهای روستایی در دهه های اخیر دامن زده است؛ چنان که از سال ۱۳۴۵ تاکنون بیش از ۰۰۰/۶۰۰ نفر فقط از سیستان به خارج از منطقه مهاجرت کرده اند. این روند پیامدهای متعددی بر مبدا و مقصد مهاجرت در پی داشته است؛ که از آن جمله می توان به خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه، به انفعال کشیده شدن جمعیت باقیمانده در روستاها، گسترش حاشیه نشینی شهری، دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی در شهرها، عدم پویای اقتصاد ملی و منطقه ای و در مجموع عدم توسعه شهری و روستایی مناسب در منطقه، اشاره نمود.

بمنظور تعدیل روند مهاجرتهای روستایی در این استان بایستی به نکات زیر توجه کرد؛

۱) ضرورت کاهش عدم تعادل فرصت های اشتغال در شهر و روستا

۲) تامین نیازهای اساسی و خدمات زیر بنایی در نواحی روستایی

۳) توسعه و توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی در منطقه

۴) گسترش صنایع کوچک، کاربر و صنایع جنبی فعالیتهای کشاورزی در استان

۵) تامین سرمایه و جهت دهی سرمایه های کوچک در بخش تولید و توسعه روستایی

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.