شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تابستان در شمال و شهرهای بی مسافر

تابستان در شمال و شهرهای بی مسافر

كـشـاورزی و اكـوتـوریـسـم مـهـم‌تـریـن مـنـابـع فعالیت و درآمد شمالی‌ها به حساب می‌آید . مردم شـمـال كشور پس از فعالیت كشاورزی و دامداری روزی‌شـان را از طـریـق مـیـهمان داری وپذیرایی از مـسـافـران داخـلـی و بعضا خارجی می‌گذرانند. در روزهــا و مــاه‌هـای مـشـرف بـر فـصـل و هـفـتـه‌هـای تعطیلات به خرید اقلام و امكانات پذیرایی مبادرت می‌نمایند تا در مواجهه با مسافران فراوان فصلی به مضیقه نیفتند.

قـریـب بـه هـمـه هـتل‌ها، متل‌ها و رستوران‌های اســتـــان‌هـــای شــمـــالـــی كــشــور كــه از درآمــدصـنـعــت گـردشـگـری گـذران می كنند، با اخذ وام و تسهیلات بـانـكی به مرمت و تجهیز واحدهای پذیرایی مبادرت می‌نمایندو حتی بسیاری از مردم برای مخارج زندگی و انجام وظایف پدری (عروسی و دامادی فرزندان و یا تـامـیـن هـزیـنـه درمـان خود و اعضای خانواده‌شان) به قـرض و قـسـط رو مـی‌آورنـد تـا بـتـوانـنـد در فصول پر درآمد و تعطیلات جبران بدهی‌ها و مخارج سال‌شان را بنمایند.

تابستان امسال برای ده‌ها هزار شاغلین در صـنـعـت گـردشـگـری سال‌ بدی است با سهمیه بندی بنزین و كاهش شدید مسافرت و میهمانان در شهرهای شـمـالـی كـشـور مـعـلـوم نیست كه سرنوشت جماعت بینوای شاغل در این صنعت چه می‌شود. خیابان‌های بین شهری تابستان امسال آدم را به یاد سال‌های ۵۱ و ۵۲ می‌اندازد . آن روزها كه بچه بودیم و اوقات فراغت را در تـابـسـتـان بـه شـمـارش مـاشـیـن‌ها می‌گذراندیم .

بـعـضـی روزهـا مـوفـق مـی‌شدیم ۲۵ ماشین سواری را بشماریم و خوشحال بودیم هر چند دقیقه یك ماشین از جـاده عـبـور مـی‌كـرد و ما قبل از آن كه ماشین‌ها را ببینیم صدایش را می‌شنیدیم و سر نوع خودرو با هم شرط می‌بستیم. سوت و كور جاده‌های شمالی كشور یادآور روزهای ساكت و آرام‌ سال‌های اولیه دهه ۵۰ اســت. چـه كـسـی خـانـواده‌هـای نـیـازمـنـد و سـررسـیـد اقـسـاط بـانـك جـمـع كـثـیـری از شـاغـلـیـن و فعالان در صـنـعـــت گـــردشـگــری را حـمــایــت خــواهــد كــرد.

در دولـت‌هـای قـبـلـی و سـال اول دولـت نهم مقررگردید برای افزایش مسافرت داخلی و رفت و آمد ایرانیان به اقـصـی نـقـاط كـشـور یـارانـه و كـمـك هـزیـنـه مـسافرت پرداخت شود و ایرانیان غمگین و ساكت و ساكن را به تـحـرك و سـفر وادار نمایند حال كه قرار شد مصرف بنزین كنترل ‌شود و بنزین بهینه مصرف شود، آیا بهتر نـبـود برای مسافرت خودروداران فكری می‌كردند و عـلاوه بـر سـهمیه‌ روزانه، مقداری بنزین برای سفر و گـــردش فــصــل تــابـسـتــان در نـظــر گــرفـتــه مــی‌شــد تــا بـــرنــامــه‌هــای خــانــواده‌هــایــی كــه بــرای تــابـسـتــان بــه فـــرزنـــدان‌شـــان قـــول مــســـافــرت را داده بــودنــد بـهــم نمی‌خورد و فكری هم برای مهماندارانی كه یك سال امكانات‌شان را برای پذیرایی تابستانه از مسافران چاق كرده بودند،‌ می‌شد.

‌عدم استقبال گردشگران در ایام تعطیلات از شمال كشور باعث نگرانی فعالان بخش گـردشـگـری شـد. مـنصوری مسؤول دفتر هتل آزادی خـزر (هـایـت) طـی گفت‌وگویی با خبرنگار ما، اظهار داشـت: در مـقـایسه با سال گذشته، امسال از مسافران كـم‌تری، پذیرایی كرده‌ایم. وی عامل رشد تورم را از جـمـلـه مـوارد مـهـم دخیل در این مشكل عنوان كرد و افــزود: مــردم هـمـچــون ســال‌هــای قـبــل تــوان تـحـمـل هـزیـنـه‌هـای مـسـافـرت را نـدارنـد. وی در ادامه گفت: سـهـمـیه‌بندی نابهنگام بنزین به رشد تورم منجر شده اسـت و اگـر تـرفـنـدهـای مـدیـریـت این هتل نبود شاید پذیرای همین تعداد مسافر هم نبودیم. هتل آزادی خزر تـوانـسـتـه بـا پـایـین آوردن بخش عمده‌ای از نرخ‌های خود تا حدودی بر جذب مسافر تاثیر بگذارد اما با این حال آمار قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست.

درستی، مدیر هتل صدف نوشهر نیز در گفت‌وگو با ساحل سبز عـــدم وجـــود امــكـــانــات رفــاهــی لازم جـهــت جــذب گردشگر را عامل دیگر استقبال كم مسافران از منطقه عـنــوان كــرد و اظـهــار داشــت: رشــد تـورم، عـدم ارایـه تسهیلات در خصوص فراهم آوردن امكانات لازم از ســـوی دولـــت بـــرای گـــردشــگـــران، مــصـــادف شـــدن سهمیه‌بندی بنزین با تعطیلات و سایر موارد، موجب شد رفت و آمد مردم به منطقه بسیار كم شود. وی در خـصـوص فـرایـنـد سـهـمـیـه‌بندی بنزین و ارتباط آن با جـذب گـردشگر به منطقه گفت: شاید از نظر ذی‌نفع بودن دولت، سهمیه‌بندی بنزین تصمیم خوبی بوده اما بـرای مـردم مـشـكـلاتی را فراهم آورده است كه شاید تاثیر مثبتی برای مناطق توریستی نداشته باشد.

محمد خـزایـی مـدیـر سـفـره‌خانه‌های سنتی وارش یك و دو چـالـوس نـیـز طی گفت‌وگویی ضمن اظهار تاسف از عدم استقبال گردشگران در تعطیلات امسال از منطقه گـفـــت: پــیـــش از تــعــطــیـــلات انــتــظــار اسـتـقـبــال گــرم گـردشـگـران از مـنـطـقـه را داشتیم اما متاسفانه عواملی هـمـچــون رشــد تــورم، جــاده‌هــای نــامـنــاســب و عـدم امكانات رفاهی لازم مشكلاتی را فراهم آورده است كـه دیـگـر رغـبـتـی بـرای گردشگران جهت عزیمت به منطقه باقی نگذاشت. وی در انتقاد از تصمیم دولت در خـصــوص سـهـمـیــه‌بـنــدی بـنــزیــن گـفــت: شــایــد اگــر سـهـمـیـه‌بـنـدی بـنـزیـن در فـصـل دیـگـری غـیـر از فصل تعطیلات انجام می‌پذیرفت نتیجه بهتری داشت. این مـسـالـه بـه رشـد تـورم و در نـتـیـجـه پـایین آمدن قدرت اقتصادی خانواده‌ها انجامید.‌

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.