شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

راهنمای تور كیست 2

راهنمای تور كیست 2

راهنمای تور در پذیرفتن مسولیتهای پزشكی باید بسیار هوشیار باشد مهارت هایی چون دادن تنفس مصنوعی , نجات غریق , كمك های نخستین پیشرفته كمك بسیار با ارزشی در رهبری تور است داشتن توانایی در این زمینه ها برای جهانگردان مایه آسایش بسیار خواهد بود

۱۴. رفتار آرام :
حتی در هنگام نگرانی نیز باید لبخند اطمینان بخش بر لب داشت . بهترین راهنمایان هیچگاه حتی در درون خود نباید ترسان باشند . آنها باید در بهرانها خونسرد بوده و در برابر موارد اظطراری به زودی واكنش بایسته نشان دهند هنگامی كه در تهدید مخاطرات بزرگ هستند باید توان آن را داشته باشند كه به درستی و روشنی بیاندیشند و در این گونه رویدادها باید بدون ترس با سینه سپر كرده به میان معركه بروند و با مشكلات روبرو شوند این كار به گروه آرامش خوهد داد . تجربه و گذشت زمان به تكامل این رفتار كمك می كند . اما برخی كسان این توانائی ها را به گونه ای ذاتی و فطری دارا هستند .

۱۵. شخصیت گرم و پرشور :
ویژگیهای پیش گفته به هنگام كاربرد كم و بیش ارتشی مابانه به نظر می رسند . در هر راهنمای تور باید كمی هم رفتار افسر فرمانده وجود داشته باشد . با این تفاوت كه مسافران ، یك گروه آزاد و خوشگذران هستند و نه یك دسته سرباز . راهنمای تور هنگامی كه رهبری خود را اعمال می كند باید گشاده رو باشد ونشان دهد كه آماده لبخند زدن است و رفتاری پرشور و دوستانه داشته باشد . گروه انتظار دارند كه همراه آنها سرزنده و دارای لحنی گیرا و خوش مشربی ذاتی باشد او نباید با جهانگردان ، كاركنان هتل و رستوران ها رفتاری سرد ، رسمی و دستوری داشته باشد . از این رو نام او بر سر زبانها خواهد افتاد و می تواند پیشنهادهای دیگری نیز برای سفر به دست آورد .

۱۶. آراستگی و پیراستگی :
مسافران تور می توانند با سر و وضعی نا مرتب یا آشفته دیده شوند اما سرپرست گروه همواره باید دارای ظاهری آراسته باشد . این آراستگی و شادابی بر اعتبار و اقتدار او می افزاید و سرمشقی برای دیگران خواهد بود . یك همراه گروه شلخته برای خودش ، شركت كارفرما و ارزش و موفقیت تور اثر بد و ناخوشایندی خواهد داشت .

۱۷. تندرستی كامل :
این بدین معنا نیست كه سرپرست تور از آغاز روز ورزشهای سنگین بكند یادلبسته پرورش اندام باشد . اماباید تندرست باشد و از ناتوانی بدنی در رنج نباشد از بنیه خوب برخوردار باشد راهنما باید نخستین كسی باشد كه برمی خیزد وبه راه می افتاد و همواره پیشاپیش گروه رهسپار باشد . همچنین او همیشه باید نخستین كسی باشد كه به بستر می رود . حتی هنگامی كه احساس بیماری می كند باید به گونه ای رفتار كند كه گویای سرزندگی و توانمندی باشد و به هنگام بیماری ها نباید بگذارد كه بیماری براو چیره شود . اگرچه بیمار است باید خواست و اراده پیگیری كارها راداشته باشد . راهنماها همچون مادران هیچگاه نباید واقعا بیمار شوند .

۱۸. حساسیت :
گذشته از برنامه ریزی برای مسیرها و ردیابی یا موارد اضطراری ، راهنما همواره باید حالات مسافران را زیر نظر داشته باشد و واكنشهای شخصیتی آنها را پیش بینی كند و تفكر آنها را بخواند و به شكایات انها توجه كند . خستگی آنها را ارزیابی كند و اسباب آسایش و آرامش مسافران تنها و نگران را فراهم كند . او باید به همه چیزها مانند آرایش تازه موی سر ، یك تن پوش ویژه ، سوغاتی های خریداری شده كه برای مسافران بسیار ارزشمند هستند ، توجه نشان دهد راهنما باید كمی هم روانشناس باشد و نسبت به مسافران و حالتهای آنان بسیار هوشیار باشد . با این همه نباید دارای شخصیتی حساس و زود رنج باشد . مشكلات گاه به گاهی نباید بر روی او تاثیر بگذارد او باید بی اعتنا به ناملایمات و موانع به راه خود ادامه دهد .

۱۹. انعطاف پذیری و نرمش :
برخی از مردم هنگامی كه روال عادی كارها در خطر به هم خوردن قرار می گیرد دستپاچه و سراسیمه می شوند این كار بیشتر برای برنامه ریزان خشك ونرمش ناپذیر روی می دهد كه خواهان آنند كه همه چیز مرتب و بی كم و كاست باشد . اصل قدیمی مورفی دقیقا برای تور هم مصداق دارد ( اگر قرار است چیزی خراب بشود خراب خواهد شد ). برنامه ریزی احتمال پدید آمدن دردسرهای بزرگ را كاهش می دهد اما پاره ای تغییرات گریز ناپذیر هستند . در سفر چیزهایی همچون خرابی وسایل حمل و نقل ، آشفتگی وسایل ارتباطات و پیام رسانی ، مسافران ناسازگار و درد سر آفرین یا بیماری ها ، بلایای طبیعی ، تاخیر وسایل ترابری و مانند آن وجود دارد . پس راهنمای تور باید به سرعت و با حضور ذهن چاره سازی كند باید توان آن را داشته باشد كه آنگاه شرایط وادار می كند برنامه را تغییر دهد .

۲۰. فداكاری :
چونان دیگر اصول رهبری یك همراه تور باید همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه از آسایش خود چشم پوشی كند ، برای نمونه این كار می تواند چشم پوشی از برخی برنامه های شخصی باشد . یك لیدر باید پس از همه بخورد ، بنوشد و بیاساید . این كار از هنگام برخاستن هواپیما و آغاز تور تا برداشته شدن آخرین چمدنها از روی نوار گردنده فرودگاه باید انجام شود .

۲۱. آینده نگری :
همچنانكه نرمش پذیری فضیلتی بایسته است یك همراه تور كاردان باید همه چیزهای نادرست و دشواری ساز را از پیش دریابد و بكوشد از روی دادن آنها پیشگیری نماید . این به معنای گفتگوهای گسترده با راننده اتوبوس و كاركنان كشتی ، گفتگوهای تلفنی پیش از آغاز تور ، بررسی امكانات پیش از به دست گرفتن رهبری گروه باشد . هیچ چیزی نباید درست انگاشته شود ، همه موارد باید بازبینی و باز هم بازبینی شوند .

۲۲. توانمندی برای پدید آوردن دوستی های پایدار:
یك راهنمای تور كارآزموده این توانایی رادارد كه مسافران را به هم نزدیك كند . باید به دنبال كسانی كه تنها هستند باشد و آنها را به هم بپیوندد و از آنها گروه بسازد ، گروهی از افراد پراكنده كه خود را همچون همسرانی كه در پی آسایش یكدیگرند و می خواهند كمترین برخورد و درگیری را باهم داشته باشند . در پایان یك تور خوب ، بیشتر مسافران گروه دوست ندارند از هم جدا شوند و پس از آن نیز با هم بسیار در تماس خواهند بود . بیشتر آنها در تورهای بعدی باهم سفر خواهند كرد .

 

 

منبع: http://www.aftabir.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.