شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

ثبت نام

برای همراهی و همسفری با من بایستی حتما فرم‌های مربوط به هر سفر تکمیل و ارسال شود. بعد از تکمیل صحیح و ارسال فرم من با شما تماس گرفته و ادامه روند ثبت نام را با یکدیگر بررسی خواهیم نمود. دقت داشته باشید که در ثبت اطلاعات نهایت دقت را بکار بگیرید، زیرا ازاین اطلاعات برای تکمیل فرم های اپلیکیشن جهت اخذ ویزا استفاده خواهد باشد.