شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ثبت نام

برای همراهی و همسفری با ما بایستی حتما فرم‌های مربوط به هر سفر تکمیل و ارسال شود. بعد از تکمیل صحیح و ارسال فرم کارشناسان ما با شما تماس گرفته و ادامه روند ثبت نام را با شما بررسی خواهند نمود. دقت داشته باشید که در ثبت اطلاعات نهایت دقت را بکار بگیرید، زیرا ازاین اطلاعات برای تکمیل فرم های اپلیکیشن جهت اخذ ویزا استفاده خواهد باشد.