شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سر حنایی

اردک سر حنایی

/post-1275/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد. پیشانی بلندش با شیب تندی به منقار نسبتا بلندش متصل می شود و فاقد تاج سر است. در پرنده ی نر، سر و گردن بلوطی رنگ، سینه سیاه، زیر تنه و رو تنه خاکستری کمرنگ و منقارش آبی کمرنگ است که قاعده و تو ک آن سیاه است. پرنده ی نر، در حالت تولک، به ماده...