شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارمنستان کشور کلیسا مجسمه و البته باران

ارمنستان کشور کلیسا, مجسمه و البته باران

/post-5992/

سفر به ایروان شهری با ۲۷۹۲ سال قدمت «چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراتور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی‌السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره...