شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسکینک خال قرمز

اسکینک خال قرمز

/post-2343/

مشخصات: دو ردیف میانی از فلسهای پشتی پهن تر از فلسهای مجاورشان هستند؛ فاقد سپر عقب بینی ؛ دو سپر عقب چانه ای ؛ فلس بینی کاملا تقسمیم شده ؛ پلاکهای پلک پایین بزرگ , اغلب ارتفاعی بیشتر از پهنا است ؛ گوش با 3 تا 4 لوبک نوک تیز, 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن . رنگ آمیزی: ناحیه پشتی تقریبا...