شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسکینک ماری پا کوتاه

اسکینک ماری پا کوتاه

/post-2354/

مشخصات: 4 انگشت دست؛ 3 انگشت پا؛ 22 فلس اطراف ناحیه میانی بدن؛ اندازه فلسهای پشت گردنی برابر با 5/1 برابر اندازه فلسهای پشتی ؛ پهنای سپر بین آهیانه ای بیشتر از طول. رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کمرنگ در نمونه های زنده و در نمونه های نگهداری شده در محلول؛ هر فلس از دو ردیف میانی...