شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اسکینک پهلو خالدار

اسکینک پهلو خالدار

/post-2340/

مشخصات : دو رديف میانی از فلس های پشتی با هم یکی شده و تبدیل به یک ردیف از فلس های پهن شده است دارای سپر عقب بینی ؛ معمولا 21 فلس اطراف میانی بدن . رنگ آمیزی سطح فوقانی بدن در نمونه های داخل الکل قهوه ای کمرنگ ؛ جوانها با سه نوار طولی قهوهای تیره متشکل از نقاط بهم پیوسته ؛ نوار میانی پشنی...