شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اطلاعاتی در مورد گذرنامه

اطلاعاتی در مورد گذرنامه

/post-6485/

مدت اعتبار گذرنامه های جدید پنج سال است که پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن باید تجدید شود.محل اقامت قانونی افراد در گذرنامه های قدیمی در صفحه هشت درج شده است و ارتباطی به ویزای دائم (اقامت دائم) ندارد. این امر به مفهوم آن است که برای مقامات ایرانی، مستندات گذرنامه که توسط نمایندگی های...