شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایرنگردی

تعطيلات نوروز, ایام فراغت و گردشگری

/post-7097/

گذراندن اوقات فراغت با توجه به عامل زمان به سه شكل كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ظاهر می شود كه شكل سوم آن پدیده جهانگردی را به وجود می آورد كه در رابطه با مرزهای سیاسی و جغرافیایی می توان آن را به دو شكل جهانگردی داخلی یا درون مرزی و جهانگردی خارجی یا برون مرزی تقسیم كرد. جهانگردی پدیده...