شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اینجا آسمان بر زمین بوسه می زند

اینجا آسمان بر زمین بوسه می زند

/post-2942/

از خورو بيابانك که درست در وسط كوير مركزي ايران قرار دارد آغاز می کنیم؛ مکان دور دستي كه انگار ميليون ها سال است که هيچ تغييري نكرده، با خانه ها و واحه هایی به رنگ خاک، با دو قنات جاری در رگ های شهر، که نخلستان ها و کشتزار های شهر از آن جان گرفته اند، قنات کلاغو و قنات دهزیر، فرخي و گرمه...