شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بادگیرهای فراموش شده

بادگیرهای فراموش شده استان كرمان

/post-6648/

درآمدی بر شناخت و آسیب شناسی شهر کرمان کرمان امروزی، شهری است بسیار دورتر از دیروز خویش؛ به عبارتی گذشت ایام تناسبی با تغییر چهره شهر نداشته است. آن معماری ناب دیروز کجا و این هرج و مرج شهرسازی امروز کجا کرمان دیروز در حاشیه قلعه دختر و قلعه اردشیر منسوب به اردشیر ساسانی و در امتداد غربی...