شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بررسی علل مهاجرت به کشورهای دیگر

بررسی علل مهاجرت به کشورهای دیگر

/post-6000/

فناوری های جدید، علا وه بر این که برتوان رقابت کشورها درصحنه اقتصاد بین الملل می افزاید، موجب افزایش قدرت نظامی و دفاعی آنها نیز خواهد بود. اما در کانون این امر «امنیت نیروی انسانی» نهفته است. در رقابت سختی که در جریان جهانی شدن اقتصاد جریان دارد، امنیت علمی، امنیت اقتصادی و امنیت اطلا...