شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری

بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری در جوامع

/post-6967/

از ضروریات زندگی امروز وجود امنیت در سطح جوامع می باشد صاحبنظران امنیت را به دو بخش امنیت ملی و خارجی تقسیم می كنند كه امنیت داخلی را مربوط به عوامل داخلی می دانند و تهدید دولت های دیگر را در خارج از مرزهای جغرافیایی را در حوزه امنیت خارجی برمی شمرند ● امنیت و توسعه گردشگری امنیت چیزی جزء...