شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بلوچستان قلب مهربان ایران

بلوچستان قلب مهربان ایران

/post-3861/

یه اشتباه توضرب المثل هست..اونجاکه گفته..مردسرش بره زیرقولش نمیزنه...مرداسربروت گولیه نروت... بسم الله الرحمن الرحیم بلوچستان قلب مهربان ایران قدمت و تاریخچه بلوچستان به عهد دولت هخامنشان که جز ساترای چهاردهم، دولت هخامنش بود محسوب می شد و سمت دولت هخامنشیان از سوی شرق تا دره ی رودخانه سند...