شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تابستان شمال و شهرهای بی مسافر

تابستان در شمال و شهرهای بی مسافر

/post-6906/

كـشـاورزی و اكـوتـوریـسـم مـهـم‌تـریـن مـنـابـع فعالیت و درآمد شمالی‌ها به حساب می‌آید . مردم شـمـال كشور پس از فعالیت كشاورزی و دامداری روزی‌شـان را از طـریـق مـیـهمان داری وپذیرایی از مـسـافـران داخـلـی و بعضا خارجی می‌گذرانند. در روزهــا و مــاه‌هـای مـشـرف بـر فـصـل و هـفـتـه‌هـای...