شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تحلیلی بر آثار فرهنگی جهانگردی

تحلیل و ارزيابي آثار فرهنگی جهانگردی

/post-6985/

تاكنون جهانگردی بیشتر از دیدگاهی اقتصادی, مورد توجه پژوهشگران بوده است آثار مادی و اقتصادی جهانگردی, عمده ترین مبنای سیاستگذاری در این خصوص بوده است در حال حاضر, روشن شدن ابعاد گوناگون پدیدهٔ جهانگردی, رفته رفته توجه به جانب مسائل فرهنگی و اجتماعی آن معطف می شود همانگونه كه قبلاً گفته شد...