شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ترتبت حیدریه

منطقه شکار ممنوع مه ولات، ترتبت حیدریه

/post-2590/

منطقه نوبهار مه ولات در موقعیت جغرافیایی N3454 E5818 در استان خراسان رضوی واقع است. این منطقه بــا قــرار گرفتــن مناطــق کویری در جنــوب و کوه ها ازغند و کوه زر در شمال و وجود تنوع پوشــش ها گياهــی، به یکی از زیستگاه های حيات وحش کمياب در جنوب خراسان رضوی تبدیل شــده اســت. این...