شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تضمین یک گردش بی دغدغه

تضمین یک گردش بی دردسر

/post-6729/

موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری و عناصر متعددی است که روی هم رفته سیستم گردشگری را تشکیل می دهند. این مؤلفه ها هر یک در سیستم مذکور اهمیت خاصی داشته و با سایر مؤلفه ها ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم ترین این فاکتور ها که رونق و توسعه گردشگری در گرو آن است، «...