شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تعطیلاتی ارزان و لذتبخش

تعطیلاتی ارزان و لذتبخش

/post-5711/

صرف جویی امری ضروری در زندگی محسوب می شود و خانواده ها اینکه دخل و خرج شان با هم جور دربیاید باید از برخی مخارج خود بکاهند ولی بسیاری از افراد مسافرت را از این امر مستثنی می دانند. با این حال مسافرت یک امر ضروری محسوب نمی شود و هزینه آن بسیار زیاد است. آقای «الف» می گوید: «من عاشق مسافرت...