شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریست خوشگذران حامل زباله های فرهنگی

توریست خوشگذران ,حامل زباله های فرهنگی است

/post-7258/

باید ابتدا روشن کنیم که آیا زندگی انسانی را موقتی می دانیم یا ابدی. در درجه بعد باید مشخص کنیم که انسان را چه جور موجودی میشناسیم و چه برنامه و قانونی برای انسان داریم و منشا این برنامه را کجا میدانیم. خیر و سعادت انسان در چیست؟ دین چیست؟ عقل چه جایگاهی دارد؟ و سوالاتی از این قبیل. البته...