شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توسعه پایدار گردشگری مفاهیم و اصول

توسعه پایدار گردشگری مفاهیم و اصول

/post-6006/

برنامه‌ریزی گردشگری یکی از جنبه های مهم در چارچوب برنامه ریزی های منطقه ای بوده که در عصر جدید مورد توجه اساسی مدیران و مسئولان دولتی قرار گرفته است. افزایش فعالیت های گردشگری خود در خیلی از موارد باعث بروز عوارض عدیده زیست محیطی می‌گردد و این نیز خود دلیل شکننده بودن درآمدهای گردشگری در...