شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ت ملی تازه در مفهوم چند واژه

تأملی تازه در مفهوم واژه ها

/post-6710/

سفر, جهانگردی, گردشگری و توریسم چندسالی است که با حرفی و زبانی و تبلیغاتی صنعت مسافرت در کشور عزیز ما ایران، مسوولا‌ن محترم امور و دست‌اندرکاران سیاست، اقتصاد و فرهنگ از مسافرت و جابه‌جایی مردم، گاه به نام زمانی به‌عنوان و به‌ویژه در دو- سه سال اخیر پس از ایجاد به نام صنعت یاد می‌کنند و در...