شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاذبه های سیاحتی و طبیعی شهر اراک

جاذبه های سیاحتی و طبیعی اراك

/post-6979/

مجموعه تاریخی بازار اراك ازبناهای اولیه شهر اراك است كه درزمان فتحعلی شاه قاجار تأسیس گردیده است.در این مجموعه كلیه امكانات رفاهی از قبیل: مسجد،مدرسه و آب انبار احداث گردیده است. ● موقعیت و تقسیمات جغرافیایی استان مركزی به عنوان چهارراهی است كه استانهای غربی، شرقی و شمالی جنوبی را به...