شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جغد سانان

مرغ حق جنوبی

/post-1683/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه مرغ حق است، با این تفاوت که روتنه شنی خاکستری روشن، بدون خال های سفید روی تاج یا پشت گردن و زیر تنه خاکستری با رگه های نازک سیاه است. حلقه ی دور چشم زرد پاها از پرهای خاکستری شنی با لکه های ریزتیره پوشیده شده است. پرنده ی جوان با...

مرغ حق

/post-1682/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک و گوشپرها یش کوتاه است. از سه گونه ی دیگر مرغ حق به دشواری تمیز داده می شود. سر نسبتا بزرگ؛ گوشپرها کوچک به رنگ قهوه ای خاکستری (قهوه ای گل اخرایی) با صورت کمرنگ تر، و حاشیه ی تیره در اطراف چشمان زردش دیده می شود. همچنین پر...

شاه بوف

/post-1681/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 68 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین جغد خاورمیانه است. گوشپرهایش بلند است، که درهنگام استراحت به صورت آویخته دیده می شود. بسیار بزرگتر از جغد ماهیخوار بوده و در اغلب مناطق شمالی ایران دیده می شود. پر و بالش قهوه ای تیره، بدن و سینه به رنگ زرد مایل به قهوه ای پر رنگ به...

جغد کوچک جنوبی (جغد خالدار)

/post-1680/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و از نظر شکلی ظاهر شبیه جغد کوچک است. روتنه خاکستری مایل ب قهوه ای ، تیره تر از جغد کوچک، با خال های سفید کوچک، صفحه ی صورت دودی با لکه ی سفید در بالا و پایین چشم ها، که تشکیل نوار ابرویی سفید سربی رنگ و پهنی را می دهد، دیده می شود. همچنین در...

جغد کوچک

/post-1679/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است. سرگرد، تارک صاف و پاهایش بلند است. در طول روز غالبا روی ساختمان ها و پایه ها ی برق و تلگراف، در فضای باز، می نشیند، تارک و پس سر، به صورت مشخصی، با خال های سفید و روتنه و بال ها با خال های سفید چرکی دیده می شود. همچنین، زیر تنه...

جغد ماهی خوار

/post-1678/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و گوشپرهایش بزرگ وافقی است. شبیه شاه بوف است و این تفاوت که سرش صاف تر و پرهایش زبرتر است. اغلب گوشپرهایش ، به حالت آویخته و صفحه ی صورتش به رنگ قهوه ای کدر است، که حدود آن، کاملا مشخص نیست. پر و بال شل و روتنه قهوه ای با نقطه های سیاه است و...

جغد شاخدار (جغد گوش دراز)

/post-1676/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 36 سانتیمتر طول دارد و در حالت نشسته، به واسطه ی گوشپرهای بلندش، به آسانی شناخته می شود. گاهی اوقات، در هنگام استراحت گوشپرها را جمع می کند. از جغد جنگلی کوچکتر، صفحه ی صورت نخودی و به شکل خاصی، صورت به دو قسمت تقسیم شده و رنگ چشم ها نارنجی است. پروازش پیچ و تاب...

جغد تالابی

/post-1674/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه جغد شاخدار است. و در مناطق باز دیده می شود. پروازش موج دا رو بال زدن هایش آرام و باشکوه است. اغلب، در حالی که بال ها را اندکی بالا گرفته است. به شکل« 7» بالباز روی می کند. تفاوتش با جغد شاخدار، رنگ خاکستری کمرنگ صفحه ی صورت (نه سفید...

بوف برفی

/post-1672/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 تا 66 سانتیمتر طول دارد و پرنده ی ماده ازپرنده ی نر بسیار بزرگتر است. جغدی بزرگ و سفید رنگ است که عموما پرنده ی نر سفید یکدست است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با خال های سیاه در روتنه و رگه رگه ی سیاه در زیر تنه دیده می شوند. صفحه ی صورت سفید و چشمانش زرد است....