شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جهانگردش

مقالات مرتبط با سوسمارهای ایران

/post-2446/

سوسماران در ايران عموماً زيستگاه های خاص و دايمی را در يك محدوده نه چندان وسيع كه ممكن است پراكنششان تنها محدود به همان ناحيه باشد، يافت شوند؛ اين مهم به تناسب شرايط زيستی آنها كه خود به علت شرايط محيطی حاكم كه سبب تحول زيستی و مرفولوژيكی ( شناخت درباره اندام های داخلی و خارجی يك جاندار )...