شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت باریک ترکمنی

جکوی انگشت باریک ترکمنی

/post-2367/

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص و در تماس با فلس چانه اي؛ برآمدگيهاي زير راني وجود دارند ( 1 تا 6 برآمدگي) ؛ نرها با رديف هاي پيوسته اي از 30 يا بيشتر منافذ پيش مخرجي و راني؛‌ برآمدگي هاي پشتي مثلثي مايل به گرد يا سه وجهي (تيغه دار با نوك كند) و در رديفي از 26 تا 30 برآمدگي در امتداد ستون...