شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کج جازموریان

جکوی انگشت کج جازموریان

/post-2373/

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين بزرگ و در تماس با هم؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها با 2 تا 4 منفذ پيش مخرجي؛ برآمدگيهاي پشتي بيضوي و تيغه دار؛ قطر سوراخ گوش كوچكتر از نصف قطر طولي چشم؛ فلسهاي زير دمي كوچك، بطور مشخص تيغه دار كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش دارند...