شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کج خزری

جکوی انگشت کج خزری

/post-2374/

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص، كه اولين جفت آنها از عرض با هم در تماس هستند؛ برآمدگيهاي زير راني وجود دارند؛ نرها با 23 تا 31 رديف پيوسته منافذ راني و پيش مخرجي (كلاً در هر دو طرف)؛ 19 تا 23 برآمدگي تيغه دار و نوك تيز در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرج. رنگ آميزي: پشت خاكستري...