شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت کج ورنر

جکوی انگشت کج ورنر

/post-2376/

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين بزرگ و در تماس با هم هستند؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها داراي 4 تا 6 منفذ پيش مخرجي هستند؛ فلسهاي زير دمي پلاكي شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص...