شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی سنگی بلوچی

جکوی سنگی بلوچی

/post-2387/

مشخصات: فاقد فلس زير چانه اي؛ شكم پوشيده از فلس هاي كوچك، صاف، كمي مدور، نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ فلسهاي زير مردمي كوچك و تيغه دار؛ منافذ پيش مخرجي مشخص تنها در نرها ديده مي شود. رنگ آميزي: پشت حنايي، با با پنج يا شش (بندرت هفت يا هشت) نوار عرضي شكلاتي – قهوه اي كم و بيش مشخص كه در...