شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی پلنگی

جکوی پلنگی

/post-2363/

مشخصات: 11 تا 17 منفذ پيش مخرجي؛ اولين فلس لب پايين معمولاً در تماس با سپر زير چانه اي؛ صفحه‌هاي زير انگشتي با برآمدگيهاي كوچك؛ 46 تا 57 فلس حاشيه پلكي؛ فلس‌هاي شكمي گرد و در 21 تا 30 رديف طولي؛ 3 رديف عرضي فلس در سطح زيرين هر حلقه دم. رنگ آميزي: بالغ‌ها در پشت زرد تا خاكستري بنفش كمرنگ...