شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حریم

دروازه های دارالخلافه طهران

/post-365/

از وقتی چهار دیواری به وسیله انسان ساخته شد دری برای آن گمارد که این حریم را احتصا نماید. هنگامی که این چهار دیواری بر گرد شهرها ساخته شد بالطبع حریمی وسیع برای کل ساکنان آن شهر فراهم کرد و دروازه تنها راهی بود از این حریم بر محیط پیرامون آن چهار دیواری وسیع. محکمی و سستی در و دروازه به...