شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خانه قد کی

تـبریز، شـهر خـانه‌هـای تـاریـخـی

/post-299/

خانه‌های تاریخی تبریزبه د‌لیل موقعیت ممتاز این شهر بویژه د‌رد‌وران حکومت قاجار از نظر شمار و شاید‌ ثبت وقایع تاریخی د‌ر کشور بی‌نظیر است. تبد‌یل شد‌ن تبریز به د‌ارالسلطنه د‌ر د‌وران ولیعهد‌ی«عباس میرزا» د‌لیل اصلی تعد‌د‌ و کثرت خانه‌های تاریخی د‌راین شهر است. برخی‌از این خانه‌هاکه د‌ر زیر...