شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خشونت کوهستان و ظرافت چاقوی زنجان

خشونت کوهستان و ظرافت چاقوی استان زنجان

/post-6708/

خوشا حال ما را، سرزمینی پرنقش و نگار، سرزمینی رنگارنگ پر از گونه‌های زیستی و معیشتی، سرزمینی با مردمانی مهربان، سرزمینی که مهاجمان بیشماری را درخود پذیرفته، سرزمینی که مهاجمان را در خود حل کرده و فرهنگ‌های جهان را غنا بخشیده و آنچه از دست مهاجمان سالم مانده شاید نشانگر همه ثروت این زاد و...