شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خفاش بال بلند

خفاش بال بلند

/post-1358/

مشخصات: جثه متوسط، پوزه کوتاه و خمیده است. گوش‌ها بسیار کوچک و گردند. گوشک از نصف طول گوش کوتاه‌تر است. دم بلند و تمام آن در پرده دمی قرار می‌گیرد، بال‌های بسیار بلندش قاعده پهن و انتهای تیزی دارد. در موقع استراحت، بلندترین بند انگشت سوم که طول آن تقریباً سه برابر طول بند قبل از آن است،‌...