شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خلیج فارس منطقه بکر باستان شناسان

خلیج فارس منطقه اي بکر براي باستان شناسان

/post-6697/

اکثر افراد تا اندازهای با نظریه تکاملی داروین و نظریه انتخاب طبیعی آشنا هستند. اساس این نظریه بر این مبناست که در طبیعت موجوداتی که بیشترین استعداد و قابلیت را برای بقا و تولید مثل دارند به حیات خود ادامه میدهند و در مقابل موجوداتی که به هر دلیل نتوانند بر شرایط طبیعی پیروز گشته و خود را...